In kẹp file tại Hà Nội

Kẹp file (hay Kẹp tài liệu) dùng để chứa hồ sơ kinh doanh như: Hợp đồng, card visit, báo giá…Một thiết kế kẹp file đẹp, sáng tạo...